Norsk – Norwegian

Norsk – Norwegian

Norge – Norway

www.smil-norge.no – SMil Norge er en ikke-kommersiell, frittstående og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for mennesker med interesse for sadomasochisme og fetisjisme. SMil Norge anser sadomasochisme og fetisjisme som positive, verdifulle og berikende faktorer i mange menneskers liv, og har som mål at mennesker fritt skal kunne velge hvordan de ønsker å leve ut kjærlighet, kjønnsorientering og seksualitet. Organisasjon for alle SM-ere, uansett seksuell orientering. Informasjon, artikler, SMil-Wiki, forum, kalender af kafékvelder og fester, kinky travels (reiser), foreninger og møteplasser i Norge.
SMil [smile] Norway is a non-commercial, independent and politically independent organisation for people with an interest in sadomasochism and fetishism. SMil Norway considers sadomasochism and fetishism as positive, valuable and enriching factors in many people’s lives, and our goal is for people to be free to choose how they want to live out love, sexual orientation and sexuality. Association for all sadomasochists, regardless of sexual orientation. Information, articles, SMil-Wiki, forum, calendar of café evenings (munches) and parties, kinky travels, groups and meeting places in Norway.
www.ungbdsm.no – UngBDSM Norge er først og fremst en gjeng med unge BDSM’ere mellom 16 og 26 år som har samlet seg for å skape et sosialt nettverk. Vi mener det er viktig at man føler seg trygg på sin seksualitet og at man skal kunne ha tilgang til den informasjonen man trenger, også om ting som BDSM. Derfor har vi valgt å samle et miljø der ungdom kunne møtes og spørre hverandre, føle seg trygge, finne likesinnede i samme aldersgruppe, og på den måten ikke føle at de står alene om å ha interessen for, eller tiltrekningen til BDSM. Debattforum, informasjonskilde og sosiale treff for å møte likesinnede, prate, spise og ha det hyggelig sammen.
YoungBDSM Norway is primarily a bunch of young BDSMers between the age of 16 and 26 who have gathered to create a social network. We believe it is important for people to feel confident about their sexuality and to have access to the information they need, including things like BDSM. Therefore we have chosen to create an environment where young people can meet and ask each other, feel safe, find like-minded people in the same age group, and thus not feel that they are alone in having interest in or attraction to BDSM. Discussion forum, source of information and social gatherings (munches) to meet like-minded people, talk, eat and hang out together.
www.smia-oslo.no – Smia er en ikke-kommersiell gruppe for lesber, homser og bifile med interesse for fetisj og sm. Smia er én av hundrevis av foreninger Europa rundt som driver identitetsskapende og forebyggende helsearbeid overfor egne medlemmer og omverdenen. Smia arrangerer uformelle møtekvelder (verksteder) og temakvelder der vi formidler teoretiske og praktiske kunnskaper om og holdninger til sm og ulike erotiske rollespill. Foredrag, demonstrasjoner og øvelser kan gi kunnskap og trygghet til sikrere sex og sm/bondage-teknikker og gir mulighet til utveksling av erfaringer om sm-samspillets fysiske og psykiske sider.
Smia is a non-commercial group for lesbians, gays and bisexuals who are interested in fetish and SM. Smia is one of hundreds of groups around Europe providing identity shaping and preventive health care work for members and society. Smia arranges informal meetings (workshops) and theme evenings where we impart theoretical and practical knowledge of and attitudes towards SM and various erotic role playing. Lectures, demos and exercises can provide the knowledge and confidence safer sex and SM/bondage techniques and enable the exchange of experiences on physical and mental aspects of SM play.
www.slm-oslo.no – Scandinavian Leather Men Oslo, Norge. Klubben for menn som liker menn.Klubbens formål er å fremme kameratskap mellom fetisj- og SM-interesserte homofle og bifle menn, samt å ta vare på og støtte hverandre også i vår seksuelle utvikling som lærhomser. Lærbar, fester, temakvelder.
Scandinavian Leather Men, Oslo, Norway. The club for men who like men. The club’s purpose is to promote friendship between gay and bisexual men interested in fetish and SM, and to care for and support each other in our sexual development as queer leathermen. Leather bar, parties, themed evenings.
www.helseutvalget.no/tpl.html?catid=33 – SM- og fetisjsex mellom menn. Brosjyren tar for seg et bredt spekter av forskjellige seksuelle aktiviteter både for erfarne og nysgjerrige SM- og fetisjinteresserte. Utarbeidet i samarbeid med våre samarbeidspartnere i SLM og SMia. Helseutvalget.
SM- and fetish sex between men. The brochure addresses a wide range of sexual activities for both experienced and curious SM and fetish enthusiasts. Written in cooperation with our work partners in the SLM and SMia. Gay and Lesbian Health Norway.
www.revisef65.org/indexnorsk.html – ReviseF65 websiden diskuterer stigmatiserende psykiatriske diagnoser i den internasjonale sykdomsklassifiseringen ICD, publisert av Verdens helseorganisasjon, WHO. ReviseF65-komiteen består av SM/lær/fetisj-menn og kvinner, og representerer organisasjoner med lærhomoer, bi- og heteroseksuelle, så vel som fagfolk innen sexologi, psykologi og psykiatri. Diagnoseutvalgets mål er å avskaffe fetisjisme, sadomasochisme og transvestisk fetisjisme som sykdomsdiagnoser fra ICD-listen til Verdens Helseorganisasjon WHO.
Revise F65 discusses stigmatizing psychiatric diagnoses as they appear in the International Classification of Diseases (ICD), published by the World Health Organization (WHO). The Revise F65 committee consists of SM/Leather/Fetish men and women representing organizations of leather and SM gays, – lesbians, bi- and heterosexuals, as well as professionals in sexology, psychology and psychiatry. The purpose of Revise F65 is to remove Fetishism, Transvestism and Sadomasochism as psychiatric diagnoses from the International Classification of Diseases published by the World Health Organization, WHO.

***

Short link to this page
https://ranai.wordpress.com/no

Comments, corrections, questions? More resources?
You can post them on the FAQ page.

Kink Resources Directory – Home Page